سرور مجازی داخل کشور

IR-VPS-8 1 موجود است

8GB Memory
8Core Cpu
150GB NVME Storage
UNLIMITED Upload Traffic
UNLIMITED Download Traffic
Port 1Gb/s
Location IR